مدیریت پایگاه جامع اطلاعات مکانی مدیریت پایگاه جامع اطلاعات مکانی

سازمان آموزش و پروش آذربایجان شرقی سازمان آموزش و پروش آذربایجان شرقی

شهرداریهای استان شهرداریهای استان

اداره کل اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امور خیریه

شوراي عالي حوزه هاي علميه شوراي عالي حوزه هاي علميه