نقشه های موضوعی 1394 نقشه های موضوعی 1394

فصل پنجم : جمعبندی و نتیجه گیری از مطالعات وضع موجود

نقشه (5-1-1-1): نقشه مناطق حفاظت زیست‌محیطی استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-1-2): سازمان فضایی آلودگی محیط‌زیست

نقشه (5-1-1-2-1-1): وضعیت معادن استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-1-2-1-2): نقشه کنسار و اندیس

نقشه (5-1-1-2-1-3): پتانسیل معادن مهم استان

نقشه (5-1-1-2-2-1): وضعیت صنعت استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-1-2-3-1): کاربری اراضی استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-1-2-3-2) توزیع مکانی چاه¬های مجاز و غیرمجاز

نقشه (5-1-1-2-3-3): محدوده¬های کشاورزی، دامداری، زنبورداری و ... استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-1-2-4-1): نرخ فعالیت استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-1-2-4-2): نرخ بیکاری استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-1-2-4-3): شاخص بار تکفل استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-1-2-5-1): دانش‌آموز به معلم استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-1-2-5-2): توزیع فضایی مناطق گردشگری استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-1-2-5-3): محورها و قطب¬های گردشگری استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-1-2-5-4): تأسیسات گردشگری استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-1-2-5-3): شاخص تعداد پزشکان در استان آذربایجان شرقی

نقشه  (5-1-1-2-5-4): ساختار فضایی بخش خدمات درمانی

نقشه (5-1-1-2-5-5): سرانه کل فضاهای ورزشی (دولتی، خصوصی و تربیت‌بدنی)

نقشه  (5-1-1-2-5-6): خدمات استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-1-2-6-1): نقشه ارتباط جاده¬ای استان

نقشه (5-1-1-2-6-2): نقشه شبکه حمل‌ونقل ریلی استان

نقشه (5-1-1-2-6-3): نقشه قابلیت دسترسی به فرودگاه¬های استان

نقشه (5-1-1-2-6-4): شبکه انتقال انرژی الکتریکی

نقشه (5-1-1-2-6-5): شبكه انتقال گاز

نقشه (5-1-1-2-6-6): شبكه انتقال نفت

نقشه (5-1-1-2-6-8): استحصال آب¬های سطحی

نقشه (5-1-1-2-6-9): حجم کل آب تنظیمی/ مصرفی شهرستان (MCM)

نقشه (5-1-1-2-6-10): پتانسيل باد استان آذربايجان شرقي

نقشه (5-1-1-2-7-1): میزان رضایتمندی مراجعین از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی1390

نقشه (5-1-1-3-1):  جمعیت شهرستان¬های استان آذربایجان شرقی به تفکیک شهری و روستایی (درصد) در سال 1390

نقشه (5-1-1-3-2): تراکم نسبی جمعیت استان به تفکیک شهرستان (نفر در کیلومترمربع) در سال 1390

نقشه (5-1-1-3-3): توزیع نسبی جمعیت استان برحسب گروه¬های عمده سنی استان آذربایجان شرقی به تفکیک شهرستان در سال 1390

نقشه (5-1-1-4-1): نظام شهري و خدماتي مراكز شهري

نقشه (5-1-1-4-2): نقش اقتصادي مراكز شهري

نقشه (5-1-1-4-3): مرکزیت در نظام شهری استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-1-4-4): تراكم جمعيتي روستاها در سطح استان

نقشه (5-1-1-4-5): پراكنش فضايي روستاهاي مركزي در سطح استان بر اساس مدل گاتمن

نقشه (5-1-1-4-6): توزيع و پراكنش روستاها در سطح استان برحسب موقعيت

نقشه (5-1-1-4-7): حوزه نفوذ شهرهاي استان بر روستاهاي مركزي

نقشه (5-1-1-5-1): پهنه بندی سکونتگاه‌های استان آذربایجان شرقی بر اساس قدرت پیوند

نقشه (5-1-2-1-1): استقرار فعالیت¬ها و معادن استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-2-3-1): سهم از مصرف برق در بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-2-3-2): سهم از مصرف برق در بخش صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-2-3-3): تراکم راه ها در هر صد کیلومترمربع استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-2-4-1): سرانه تملک دارائی¬های سرمایه¬ای استان آذربایجان شرقی- سال 1389

نقشه (5-1-3-1-1): کل تولید زراعی استان آذربایجان شرقی (درصد)-1390

نقشه (5-1-3-1-2): تولید زراعی آبی استان آذربایجان شرقی (درصد)-1390

نقشه (5-1-3-1-3): تولید زراعی دیمی استان آذربایجان شرقی (درصد)-1390

نقشه (5-1-3-1-4): تولید باغی استان آذربایجان شرقی (درصد)-1390

نقشه (5-1-3-1-5): تولید دامی استان آذربایجان شرقی (درصد)-1390

نقشه (5-1-3-1-6): راه‌هاي دسترسي اصلي و فرعي به تفكيك نوع مسير

نقشه (5-1-3-3-1): توسعه محدوده‌های صنعتی استان

نقشه (5-1-3-3-2): توزیع فضایی صنایع در استان (کارگاههای بزرگ صنعتی)

نقشه (5-1-3-3-3): توپوگرافي استان

نقشه (5-1-3-3-4): طبقه¬بندی سطوح همبارش با مدل نیسن

نقشه (5-1-3-3-5): سطوح هم¬دمای متوسط سالیانه

نقشه (5-1-3-3-6): نقشه سطوح هم تبخیر

نقشه (5-1-3-3-7): خشک‌سالی استان

نقشه (5-1-3-3-8): دشت‌های بحرانی استان

نقشه (5-1-3-3-9): توزیع میانگین سالانه فراوانی پدیده گردوغبار در استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-4-1): تقسیم‌بندی استان‌هاي كشور بر اساس تعداد كانسارها

نقشه (5-1-4-2): سازمان فضایی صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-4-3): سازمان فضایی بخش کشاورزی

نقشه (5-1-4-4): بار خارج‌شده از استان به تفکیک نوع کالا به مقصد سایر استانها

نقشه (5-1-4-5): بار واردشده از استان به تفکیک نوع کالا از سایر استانها

نقشه (5-1-4-6): فراوانی پیوند مسافر تعداد سفر واردشده بر استان

نقشه (5-1-4-7): بار خارج‌شده از استان به تفکیک نوع کالا به مقصد سایر استانها

نقشه (5-1-4-8): سازمان فضایی بخش خدمات و بازرگانی

نقشه (5-1-4-9): کریدورهای بین¬المللی

نقشه (5-1-4-10): کریدورهای بین المللی سطح کشور

نقشه (5-1-4-11): طرح های راه آهن موجود، در دست‌ساخت و مطالعه

نقشه (5-1-4-12): حمل‌ونقل راه‌آهن و داخلی و خارجی استان

نقشه (5-1-4-13): حمل‌ونقل هوایی داخلی و خارجی استان

نقشه (5-1-4-14): نقشه دسترسی مراکز سکونتگاهی مهم به یکدیگر

نقشه (5-1-4-15): شبکه گاز در سطح کشور

نقشه (5-1-4-16): شبکه انتقال نفت در سطح کشور

نقشه (5-1-4-17): ارتباطات فیبر نوری کشور با کشورهای همسایه

نقشه (5-1-4-18): شاخص ترکیبی زیرساخت¬هایICTبر اساس داده¬های موجود

نقشه (5-1-4-19): پتانسیل انرژی بادی در سطح کشور

نقشه (5-1-4-20): پتانسیل انرژی زمین‌گرمایی در سطح کشور

نقشه (5-1-4-21): پتانسیل انرژی خورشیدی در سطح کشور

نقشه (5-1-4-22): توزیع مکانی سدهای استان

نقشه (5-1-4-23): سازمان فضایی تأسیسات و زیربنایی استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-4-24): میزان ترانزیت کالا به کشورهای همسایه

نقشه (5-1-4-25): سازمان فضایی طبیعی و محیط‌زیست استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-4-26): سازمان فضایی نظام سکونتگاهی و اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-4-27): شهرهای همگن ازنظر توسعه¬یافتگی استان آذربایجان شرقی

نقشه (5-1-4-28): ایجاد اشتغال صنعتی به تفکیک ضرورت

نقشه (5-1-4-29): سازمان فضایی استان آذربایجان شرقی

نقشه های موضوعی 1387 نقشه های موضوعی 1387

جلد اول : منابع طبیعی

نقشه (1ـ1): موقعيت منطقه‌اي و تقسيمات سياسي كشور

نقشه (1ـ2): موقعيت شهرهاي استان و استان‌هاي همجوار

نقشه (1ـ3): موقعيت ملي و منطقه‌اي استان

نقشه (2ـ1): موقعيت طبيعي منطقه شمالغرب كشور

نقشه (2ـ2): توپوگرافي استان

نقشه (2ـ3): طيف ارتفاعات استان

نقشه (2ـ4): شيب استان

نقشه (2ـ5): جهت شيب

نقشه (2ـ6): پستي و بلنديهاي استان

نقشه (3ـ1): هيدروگرافي استان

نقشه (3ـ2): موقعيت حوضه‌ها و زيرحوضه‌ها در استان

نقشه (3ـ3): وضعيت منابع آب استان

نقشه (3ـ4): پهنه‌بندي خطر سيل

نقشه (3ـ5): پهنه‌بندي خطر لغزش

نقشه (3ـ6): پهنه‌هاي پتانسيل سنگريزش

نقشه (3ـ7): پوشش گياهي استان

نقشه (3ـ8): پراكنش جنگلها و مراتع استان

نقشه (4ـ1): توزيع فضايي ايستگاه‌هاي كليماتولوژي

نقشه (4ـ2): سطوح هم‌باران

نقشه (4ـ3): سطوح هم دما

نقشه (4ـ4): سطوح هم تبخير

نقشه (5ـ1): زمين‌شناسي استان

نقشه (5ـ2): پهنه‌بندي خطر زمين‌لرزه

نقشه (5ـ3): توزيع فضايي معادن استان بر حسب ماده معدني

نقشه (5ـ4): توزيع فضايي معادن استان بر حسب نوع معدن

نقشه (5ـ5): توزيع فضايي معادن استان بر حسب ذخيره قطعي

جلد دوم : محیط زیست

نقشه (1): ........ نقشه تحول خاك استان آذربايجان شرقي

نقشه (2): ........ نقشه فرسايش خاك استان آذربايجان شرقي

نقشه (3).......... نقشه عمق خاك استان آذربايجان شرقي

نقشه (4):......... نقشه ارزش گونه جانوري استان آذربايجان شرقي

نقشه (5):......... نقشه تنوع زيستي جانوران استان آذربايجان شرقي

نقشه (6):......... نقشه گرايش زيستگاه‌هاي استان آذربايجان شرقي

نقشه (7):......... نقشه مناطق حفاظت زيست محيطي استان آذربايجان شرقي

نقشه (8):......... نقشه ميزان علوفه خشك استان آذربايجان شرقي

نقشه (9):......... نقشه گرايش مراتع استان آذربايجان شرقي

نقشه (10):....... نقشه ظرفيت برد دامي 100 روز چرا استان آذربايجان شرقي

نقشه (11):....... نقشه فرم رويش گياهان استان آذربايجان شرقي

نقشه (12):....... نقشه رويشگاه حساس استان آذربايجان شرقي

نقشه (13):....... نقشه تراكم پوشش گياهي استان آذربايجان شرقي

نقشه (14):....... شيب استان آذربايجان شرقي

نقشه (15):....... نقشه توان مرتع‌داري استان آذربايجان شرقي

نقشه (16):....... نقشه توان مرتع‌داري استان آذربايجان شرقي

نقشه (17):....... نقشه ايستگاه‌هاي هواشناسي سينوپتيك

نقشه (18):....... نقشه طبقه‌بندي رطوبت نسبي با مدل تيــن

نقشه (19):....... نقشه طبقه‌بندي سطوح هم دما با مدل تيـــن

نقشه (20):....... نقشه طبقه‌بندي سطوح هم بارش با مدل تيــن

نقشه (21):....... نقشه طبقه‌بندي سطوح هم دما با مدل تيــن

نقشه (22):....... نقشه طبقه‌بندي سطوح روزهاي آفتابي با مدل تيــن

نقشه (23):....... نقشه توان جنگلكاري استان آذربايجان شرقي

نقشه (24):....... نقشه توان جنگلكاري استان آذربايجان شرقي

نقشه (25): ...... نقشه توان جنگلكاري استان آذربايجان شرقي

نقشه (26):....... نقشه توان جنگلكاري استان آذربايجان شرقي

نقشه (27):....... نقشه توان جنگلكاري استان آذربايجان شرقي

نقشه (28):....... نقشه توان مناطق حفاظت اكولوژيكي استان آذربايجان شرقي

نقشه (29):....... نقشه توان توريسم متمركز طبقه يك استان آذربايجان شرقي

نقشه (30):....... نقشه توان توريسم متمركز طبقه دو استان آذربايجان شرقي

نقشه (31):....... نقشه توان توريسم گسترده طبقه يك استان آذربايجان شرقي

نقشه (32):....... نقشه توان توريسم گسترده طبقه دو استان آذربايجان شرقي

نقشه (33):....... نقشه توان توريسم استان آذربايجان شرقي

نقشه (34):....... نقشه توان توسعه شهري، صنعتي، نظامي و روستايي استان

نقشه (35):....... نقشه توان آبزي‌پروري و شيلات استان آذربايجان شرقي

نقشه (36):....... نقشه توان آبزي‌پروري و شيلات استان آذربايجان شرقي

نقشه (37):....... نقشه توان ‌آبزي‌پروري و شيلات استان آذربايجان شرقي

نقشه (38):....... نقشه توان مرتعداري استان آذربايجان شرقي

نقشه (39):....... نقشه توان مرتعداري استان آذربايجان شرقي

نقشه (40):....... نقشه توان مرتعداري استان آذربايجان شرقي

نقشه (41):....... نقشه توان مرتعداري استان آذربايجان شرقي

نقشه (42):....... نقشه توان فارياب دامپروري، صنايع تبديلي كشاورزي، مرغداري، نوغان‌داري،باغباني و زنبورداري استان آذربايجان شرقي

نقشه (43):....... نقشه توان فارياب دامپروري، صنايع تبديلي كشاورزي، مرغداري، نوغان‌داري، باغباني و زنبورداري استان آذربايجان شرقي

نقشه (44):....... نقشه توان فارياب دامپروري، صنايع تبديلي كشاورزي، مرغداري، نوغان‌داري، باغباني و زنبورداري استان آذربايجان شرقي

نقشه (45):....... نقشه توان فارياب دامپروري، صنايع تبديلي كشاورزي، مرغداري، نوغان‌داري، باغباني و زنبورداري استان آذربايجان شرقي

نقشه (46):....... نقشه توان فارياب دامپروري، صنايع تبديلي كشاورزي، مرغداري، نوغان‌داري، باغباني و زنبورداري استان آذربايجان شرقي

نقشه (47):....... آمايش سرزمين استان آذربايجان شرقي

نقشه (48):....... نقشه توان توريسم استان آذربايجان شرقي

نقشه (49):....... عكس نقشه مقدار 10-PM  شهر تبريز در سال 1386

نقشه (50):....... عكس نقشه مقدار O3شهر تبريز در سال 1386

نقشه (51):....... عكس نقشه مقدار NO2شهر تبريز در سال 1386

نقشه (52):....... عكس نقشه مقدار SO2شهر تبريز در سال 1386

نقشه (53):....... عكس نقشه مقدار NOxشهر تبريز در سال 1386

جلد  3

نقشه (1ـ1): .... تحولات جمعيت شهري در طي سال‌هاي 1365 الي 1385

نقشه (2ـ1):..... پراكندگي جمعيت شهري در سال 1365

نقشه (3ـ1):..... پراكندگي جمعيت شهري در سال 1375

نقشه (4ـ1):..... پراكندگي جمعيت شهري در سال 1385

نقشه (5ـ1):..... نظام شهري و خدماتي مراكز شهري

نقشه (6ـ1):..... نقش اقتصادي مراكز شهري

نقشه (7ـ1):..... توزيع جمعيت روستايي بر حسب طبقات جمعيتي در سال 1375

نقشه (8ـ1):..... توزيع جمعيت روستايي بر حسب طبقات جمعيتي در سال 1385

نقشه (9ـ1):..... پراكنش سكونتگاه‌هاي روستايي در بستر توپوگرافي

نقشه (10ـ1):... پراكنش سكونتگاه‌هاي روستايي در بستر هيدروگرافي

نقشه (11ـ1):... پراكنش فضايي عشاير استان و مسيرهاي كوچ

جلد 4

نقشه های موضوعی 1383 نقشه های موضوعی 1383

آلبوم گزارشات آمایش استان 1383

نقشه (1ـ1): موقعيت سياسي و جغرافيايي استان آذربايجان شرقي

نقشه (1ـ2): توپوگرافي استان

نقشه (1ـ3): طيف ارتفاعات

نقشه (1ـ4): محدوده‌هاي شيب استان

نقشه (1ـ5): توزيع فضايي ايستگاههاي كليماتولوژي

نقشه (1ـ6): سطوح هم باران

نقشه (1ـ7): سطوح هم دما

نقشه (1ـ8): سطوح هم تبخير

نقشه (1ـ9): پهنه‌بندي اقليمي

نقشه (1ـ10): بيلان آب

نقشه (1ـ11): منابع آب

نقشه (1ـ12): پوشش گياهي

نقشه (1ـ13): جنگلها و مراتع

نقشه (1ـ14): توزيع فضايي معادن استان بر حسب نوع معدن

نقشه (1ـ15): توزيع فضايي معادن استان (طبقه‌بندي شده)

نقشه (1ـ16): توزيع فضايي معادن استان بر حسب ميزان ذخيره قطعي

نقشه (1ـ17): واحدهاي اراضي

نقشه (1ـ18): فرسايش خاك

نقشه (1ـ19): كاربري اراضي

نقشه (1ـ20): مناطق زيست محيطي

نقشه (1ـ21): پهنه‌بندي خطر زمين‌لرزه

نقشه (1ـ22): خطر زمين‌لغزش

نقشه (1ـ23): فضاهاي در معرض تهديد سيل

نقشه (1ـ24): پهنه‌بندي بلاياي طبيعي

نقشه (1ـ25): جمع‌بندي ويژگيهاي طبيعي استان

نقشه (2ـ1): شبكه شهري استان (1375)

نقشه (2ـ2): شبكه شهري استان (1381)

نقشه (2ـ3): شبكه شهري منطقه آذربايجان (1381)

نقشه (2ـ4): توزيع فضايي مراكز روستايي در بستر ويژگيهاي طبيعي

نقشه (2ـ5): شبكه راههاي روستايي استان

نقشه (2ـ6): سطح‌بندي مناطق روستايي

نقشه (2ـ7): توزيع فضايي روستاها و كاربري اراضي

نقشه (2ـ8): حوزه‌هاي متراكم روستايي

نقشه (2ـ8): شبكه‌هاي انتقال انرژي برق

نقشه (2ـ9): شبكه‌هاي انتقال نفت و گاز

نقشه (2ـ10): شبكه ارتباطي راههاي زميني، راه آهن و فرودگاه

نقشه (2ـ11): شبكه ارتباطي مخابرات

نقشه (2ـ12): محدوده‌هاي عمده كشاورزي و دامداري

نقشه (2ـ13): توزيع فضايي استقرار واحدهاي صنعتي

نقشه (2ـ14): توزيع فضايي استقرار معادن استان

نقشه (2ـ15): توزيع فضايي محورها و قطبهاي گردشگري

نقشه (2ـ16): توزيع فضايي مناطق گردشگري

نقشه (2ـ17): توزيع فضايي خدمات بازرگاني

نقشه (2ـ18): توزيع فضايي مراكز علمي ـ تحقيقاتي و مراكز درمان تخصصي

نقشه (2ـ19): سازمان فضايي وضع موجود استان در سال 1381

نقشه (4ـ1): نظام شهري شهرهاي بالاي 100 هزار نفر شمالغرب كشور در سال آماري 1375

نقشه (4ـ2): محدوده‌هاي عمده شهري روستايي (سطوح 1 تا 3)

نقشه (4ـ3): سطح‌بندي مناطق روستايي

نقشه (4ـ4): نقشه محدوده‌هاي كشاورزي و دامداري و ساير فعاليتهاي مربوط

نقشه (4ـ5): نقشه محدوده‌هاي عمده صنعتي و معدني

نقشه (4ـ5ـ1): مركزيت‌ها در نظام شهري استان

نقشه (4ـ6): حوزه نفوذ فرامنطقه‌اي كلانشهر تبريز در شمالغرب كشور

نقشه (4ـ7): حوزه نفوذ كلانشهر تبريز در مقياس استاني با لحاظ چهار شهر اصلي استان

نقشه (4ـ8): سطوح خدماتي شهري

نقشه (4ـ9): نقش غالب اقتصادي شهرهاي استان

نقشه (4ـ10): محورهاي تجهيز

نقشه (4ـ11): محورها و كانونهاي عمده توسعه

نقشه (4ـ12): ناحيه‌بندي دروني استان

نقشه (5-1) : مراکز عمده معدنی افق 1400

نقشه (5-2) : نواحی و تولیدات عمده کشاورزی و دامداری  افق 1400

نقشه (5-3) : مراکز اصلی خدمات بازرگانی 1400

نقشه (5-4) : شبکه های زیر بنایی ارتباطی 1400

نقشه (5-5) : شبکه های تاسیسات و انرزی افق 1400

نقشه (5-6) : محورها و کانونهای توسعه افق 1400

نقشه (5-7) : شبکه شهری استان  افق 1400

نقشه (5-8) : نقش غالب شهرهای استان افق 1400

نقشه (5-9) : سطوح خدمات شهری  افق 1400

نقشه (5-10) : سازمان فضایی  افق 1400

نقشه (5-11) : سازمان فضایی منطقه ساحل شرقی دریاچه ارومیه  افق 1400

نقشه (5-12) : سازمان فضایی منطقه شمالی  افق 1400

نقشه (5-13) : سازمان فضایی منطقه شرق میانی  افق 1400

نقشه (5-14) : سازمان فضایی منطقه شمال غربی  افق 1400

نقشه (5-15) : سازمان فضایی منطقه جنوبی  افق 1400