مطالعات آمایش استان مطالعات آمایش استان

برای دسترسی به کلیه مطالعات و گزارشهای آمایش استان میتوانید پس از ثبت نام و دریافت کلمه عبور از صفحه کتابخانه دیجیتالی سامانه استفاده نمایید.